Dataskyddsinformation

Vi på Kungshus anser att förtroende och integritet är avgörande för hur vi strävar efter att bedriva och utveckla vår verksamhet. I denna dataskyddsinformation beskriver vi hur Kungshus AB (“Kungshus”, “vi”, “oss” och “våra”) använder och på annat sätt hanterar information om dig samt för vilka syften. Du kan även läsa närmare om vilken typ av personuppgifter som vi hanterar, säkerhetsåtgärder vi vidtar samt om de rättigheter du har i relation till oss gällande dina uppgifter. Kungshus, som en del av Surewood Industries-koncernen, är registrerat hos svenska Bolagsverket med organisationsnummer 556775-0913 och med huvudkontor på Sandsjöryd, Klöverfors 2, 364 33 Åseda och behandlar dina uppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med EU-förordning 2016/679 (“GDPR”). 

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter via  dataskydd@kungshus.se.

1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Mer ingående information om behandling av dina personuppgifter i egenskap av webbplatsbesökare kan du läsa i vår cookie-policy, se här. Om du är anställd hos Kungshus eller ansökt om anställning kommer vi närmare att informera dig om särskilda aspekter som berör behandlingen av dina personuppgifter för att administrera rekryteringsprocessen och/eller din anställning hos oss. 

De personuppgifter som vi samlar in om dig kategoriseras enligt följande:

  • Kontakt- och identifieringsuppgifter – För- och efternamn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, personnummer, signatur, id-handling m.m.
  • Produktinformation – Information om vilket hus du köpt, uppgifter i avtal inklusive bilagor, personliga val i samband med produkten, tilltänkt ort m.m.
  • Kontakthistorik – E-postkorrespondens, brev m.m.
  • Finansiell information – Spärrförbindelse, inkomstuppgifter, betalningsinformation, uppgifter avseende fastighet m.m.
  • Tilltänkt ort – Plats, såsom en kommun, i vilken du är intresserad av att bygga i m.m.

Kungshus hanterar endast personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig i syfte att kunna erbjuda förstklassiga produkter. Vilka slags uppgifter vi hanterar beror på i vilken egenskap du interagerar med oss och för vilka ändamål vi följaktligen hanterar dina uppgifter. För att tydliggöra vilka personuppgifter som hanteras för vilka ändamål och vilken laglig grund vi har till stöd därtill har vi utformat följande tabell:

ÄndamålPersonuppgifter vi behandlarLaglig grund
Kommunicera med intressenter och potentiella kunder, t.ex. genom din intresseanmälan via formulär på vår webbplatsKontakt- och identifieringsuppgifter samt Information om tilltänkt ortBerättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR)
För att tillhandahålla våra produkter, förbereda och fullgöra åtaganden gentemot dig samt i övrigt administrera vår avtalsrelation med dig som privatkund– Kontakt- och identifieringsuppgifter,  – Produktinformation
– Finansiell information
– Kontakthistorik
Fullgörande av avtal och Berättigat intresse (Artikel 6(1)(b) och (f) GDPR)
Kommunicera med representanter för företag, t.ex. fastighetsutvecklare, entreprenadbolag, bostadsmäklare och övriga samarbetspartners och leverantörerKontakt- och identifieringsuppgifterFullgörande av avtal och Berättigat intresse (Artikel 6(1)(b) och (f) GDPR)
Kommunicera med och sponsorkontakter avseende understöd som Kungshus bistår med samt administration av bidrag Kontakt- och identifieringsuppgifterFullgörande av avtal (Artikel 6(1)(b) GDPR)
Marknadsföra våra produkter och tjänster samt genomföra kundundersökningar– Kontakt- och identifieringsuppgifter – Ev. Produktinformation eller annan information som är relevant vid kundundersökningBerättigat intresse och Samtycke (Artikel 6(1)(f) och (a) GDPR)
Interaktion med dig på sociala medier Kontakt- och identifieringsuppgifter
Produktinformation Kontakthistorik
Fullgörande av avtal och Berättigat intresse (Artikel 6(1)(b) och (f) GDPR)
Fastställa, utöva och/eller försvara oss mot rättsliga anspråk– Kontakt- och identifieringsuppgifter – Produktinformation – Betalningsinformation – KontakthistorikBerättigat intresse (Artikel 6(1)(f) GDPR)
För att uppfylla lagkrav, t.ex. sammanställa bokföring och redovisning i enlighet med gällande bokföringsregelverkProduktinformation och Finansiell informationRättslig förpliktelse (Artikel 6(1)(c) GDPR)

2. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Kungshus lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja respektive ändamål för behandling, enligt tabellen ovan. Personuppgifter som hanteras inom ramen för vårt kundförhållande med dig sparar vi normalt till slutbesiktning och därefter under en viss tid vid behov för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom för att göra gällande garanti- och försäkringsärenden under ansvarstiden. Ett exempel på rättslig förpliktelse (d.v.s. tillämplig lag) som ålägger oss att spara personuppgifter är bokföringslagstiftning, enligt vilken vi behöver spara räkenskapsinformation i åtminstone sju (7) år. Ingår du inget avtal med oss eller om uppgifterna inte på annat sätt behövs för att uppfylla lagkrav sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra anvisade ändamål med behandlingen.

3. Mottagare av dina personuppgifter

Kungshus delar bara personuppgifter med andra aktörer när det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan i denna dataskyddsinformation. För att läsa om villkor avseende vår användning av material i sociala medier, se här. Vi på Kungshusen arbetar aktivt för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personuppgifter. Därför vidtar vi även alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att sådan information hanteras på ett säkert sätt. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till en tredje part utöver vad som anges i denna dataskyddsinformation, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av en tvingande rättslig förpliktelse som åvilar oss. 

Dina personuppgifter kan på så vis komma att behandlas av andra bolag inom Surewood-koncernen, d.v.s. koncernen i vilken Kungshus ingår, och som ägs av Active Invest AB. Därutöver kan dina personuppgifter komma att hanteras av mottagare som vi kategoriserar som antingen personuppgiftsbiträden eller som personuppgiftsansvariga såsom närmare beskrivs nedan.

Personuppgiftsbiträden
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning, i vilket fall mottagaren kallas för personuppgiftsbiträde. Genom att ha ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa mottagare säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras i enlighet med denna dataskyddsinformation och gällande lagstiftning. Därmed är mottagaren skyldig att hantera dina uppgifter på ett lämpligt sätt och i enlighet med sekretessbestämmelser och adekvat skyddsnivå. Leverantörer vi kan komma att dela dina uppgifter med för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsinformation är mjukvaru-, datalagrings och IT-leverantörer av verksamhetsanpassade system och tjänster såsom exempelvis vårt ärendehanteringssystem och vår avtalssigneringstjänst. 

Separat personuppgiftsansvariga
I samband med vissa specifika ändamål kan både Kungshus och mottagaren komma att hantera dina personuppgifter såsom separat personuppgiftsansvariga. I sådana fall bestämmer mottagaren av dina uppgifter hur dina uppgifter hanteras och syftena därtill. Kungshus lämnar i så endast fall dina personuppgifter till mottagare vilka vi har försäkrat oss om att kommer att tillämpa tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillgodose skyddet för dina personuppgifter. Några exempel på aktörer som behandlar dina personuppgifter såsom separat personuppgiftsansvariga är materialleverantörer, samarbetspartners, lokala entreprenörer och transportföretag i syfte att planera, utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera ditt hus enligt överenskommelse. Om du önskar komma i kontakt med en bank som vi samarbetar med kan vi på din begäran också överlämna dina personuppgifter till banken i syfte att etablera kontakt. Därutöver överlämnar också vissa av dina personuppgifter till försäkringsbolag som bland annat utfärdar en färdigställandeförsäkring för vilken du blir förmånstagare.

4. Var vi hanterar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa särskilda fall kan personuppgifter komma att behandlas av mottagare i länder utanför EU/EES. Vi säkerställer i sådana fall att en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna föreligger vid överföringen eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med gällande lagstiftning. Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat användningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare av personuppgifter utanför EU/EES. Därutöver bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarländerna som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när så är fallet vidtar vi kompletterande skyddsåtgärder för att säkerställa att nivån av skydd för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till det aktuella landet utanför EU/EES.

5. Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddsreglering, inkl. GDPR, rätt till kontroll över dina egna personuppgifter samt att få information från Kungshus om hur vi behandlar dina uppgifter. För att tillgodose en hög nivå av skydd kan vi komma att begära ytterligare information från dig för att säkerställa att du är identifierad. Notera även gärna att dessa rättigheter inte är absoluta rättigheter. Nedan kan du läsa närmare om dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter som hanteras av oss:

Rätt till information
Du har rätt att bli informerad om när dina personuppgifter behandlas. Det gör vi exempelvis genom denna dataskyddsinformation samt genom att svara på frågor som du har.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information som vi hanterar om dig.

Rätt till rättelse
Vi strävar efter att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter om dig i våra system. När så inte är fallet har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att vid avsaknad komplettera med relevanta uppgifter.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter, t.ex. vad gäller uppgifter som inte längre är nödvändiga för oss att hantera för det ändamål som uppgifterna samlades in. Denna rättighet hänvisas ibland till genom “rätten att bli bortglömd”.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot hantering av dina personuppgifter som vi utför till följd av vårt berättigade intresse. Ifall du invänder mot en sådan behandling får vi endast fortsätta att behandla dina uppgifter om vi visar att det finns berättigade skäl för oss att fortsätta hantera uppgifterna och där våra intressen väger tyngre än dina. Ett exempel på en sådan hantering är för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk medan ett annat exempel där dina intressen väger tyngre är när du invänder mot marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
När vi i automatiserad väg hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är svensk tillsynsmyndighet för dataskyddsärenden. Mer information om respektive rättighet hittar du på IMY:s webbplats, se här

Kontakta oss genom att skicka ett meddelande till dataskydd@kungshus.se om du vill göra gällande någon av dina rättigheter eller om du har andra frågor vad gäller hanteringen av dina personuppgifter.

6. Uppdatering av denna information

Kungshus arbetar ständigt med att förbättra våra erbjudanden för att kunna ge våra kunder en ännu bättre kundupplevelse. Därför kan vi komma att uppdatera denna dataskyddsinformation. Om vi gör större förändringar tillhandahåller vi information om sådana åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. För att hålla dig uppdaterad om hur vi hanterar dina personuppgifter uppmuntrar vi dig att besöka denna sida med viss regelbundenhet.  

Vi uppdaterade senast denna information den 2023-04-05.